Other Jobs - FRANCE

ร้านดอกไม้ offer Other Jobs

ร้านดอกไม้

Other Jobs

ไฮอินเด็กซ์ร้านดอกไม้ (High-index lenses) เป็นร้านดอกไม้แก้วหรือพลาสติกที่ทำให้มีค่าการหักเหของรัศมีสูงกว่าปกติ ร้านดอกไม้มีปริมาตรบางลงมาก...