Banking - Finance - Insurance - IRELAND

thanh trương nở Hyper Stop offer Banking - Finance - Insurance

thanh trương nở Hyper Stop

Banking - Finance - Insurance

thanh trương nở HYPER STOP là vật liệu chống thấm tính năng cao dùng cho mạch ngừng thi công. Phản ứng trương nở là kết quả của sự tương tác giữa nước và các nhóm hydrophilic của sản phẩm HYPER STOP....