Video Games - Consoles - AUSTRALIA

Xem tên con offer Video Games - Consoles

Xem tên con

Video Games - Consoles

Theo ĐB Nguyễn Thị Nhung, trong dự thảo không quy định nguyên tắc đặt xem tên con sẽ gây khó khăn cho cán bộ cơ sở khi thuyết phục cha mẹ đặt tên không thuần Việt cho con. Ngọc Bích - Bé là viên ngọc ...